2012-11-13 Tidningen Westgötarnas Idrottshistoria

Tidningens ansvarige utgivare, Leif Svensson, Borås och medlemmen i redaktionskommittén, Tommy Olsson, Borås, gästade TIHS en novemberkväll i Arena Älvhögsborgs konferenslokal.

Tommy Olsson berättade vilka som ingår i redaktionskommittén. Han berörde också vilka utöver medlemmarna i de sjutton idrottshistoriska sällskapen som erhåller de fyra nummer av tidningen , som ges ut varje år, nämligen Kommunernas fritidsnämnder, SISU samt andra distrikts idrottshistoriska sällskap, som WIS har täta kontakter med.

 Leif Svensson redogjorde för hur man behandlar materialet från sällskapens medlemmar och visade exempel på alla de sätt, som man datamässigt använder sig av olika program för redigering av text och bilder. Han uttryckte också önskemål om att bildmaterial, som skickas in bör vara i format som lämpar sig för behandling i dataprogram.

Långa artiklar bör också inkludera foton, som gör det hela intressantare.

Redaktionen kan också använda sig av artiklar, som klippts ur andra tidningar och skickats in, men då måste artikelns ursprung samt namn på eventuell bildfotograf anges.

Tommy Olsson fick slutligen besvara frågor från några av de 33 åhörarna gällande innehållet och hur redaktionen hanterade sådana fall där ett stort antal bidrag skickades in från ett och samma sällskap.

THIS Karin, Leif och Tommy
TIHS styrelsemedlem Karin Monsén Karlsson överlämnade 
en liten minnessak till Leif Svensson och Tommy Olsson 
som tack för intressant redogörelse av redaktionens arbete.

Foto: Stinsen Andersson